Privacy

Foto 


Door zich toegang te verschaffen tot de kids & trends website, verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan dekleinegeneratie.nl de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.
Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de Privacy policy in de toekomst wijzigt. Kids & Trends beveelt alle Internetgebruikers aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Kids & Trends eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is CCV shop met zetel gevestigd te 7554 TA, Diamantstraat 3 te Hengelo.CCV Shop

Verwerking van uw persoonlijke gegevens


De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker via de Kids & Trends website (www.kidsentrends.nl) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan Kids & Trends, worden door Kids & Trends (CCV Shop) verwerkt voor de volgende doeleinden: direct marketing, studies, statistieken en/of marketingacties
Deze gegevens kunnen Kids & Trends tevens toelaten om op regelmatige wijze interessante aanbiedingen aan u te richten. Zij kunnen worden doorgegeven aan bedrijven en/of aan derden zodat zij interessante product- of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten.
De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, e.a.
Persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, worden nooit verwerkt, behalve als deze blijken uit gegevens waarmee de betrokken natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd. In dat laatste geval, laat de betrokken natuurlijke persoon de verwerking van deze gegevens toe, in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van Kids & Trends die belast zijn met de uitvoering van één of meer van de hierboven vermelde doeleinden en, in voorkomend geval, de personen die door de betrokken natuurlijke persoon zijn aangeduid en/of de personeelsleden van andere vennootschappen en organisaties waarvan de tussenkomst is vereist om één of meer van de hierboven vermelde doeleinden uit te voeren.
Recht van inzage en wijziging van de persoonlijke gegevens


Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Kids & Trends worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.
Hij kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie (direct marketing) en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben binnen de CCV shop met het oog op direct marketing; er zal zo snel mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.
De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker worden meegedeeld, worden door Kids & Trends strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat Internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden door de communicatiemogelijkheden waarvan de gebruiker uitdrukkelijk vaststelt dat zij beveiligd zijn.


Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatst. Op de website van Kids & Trends wordt gebruik gemaakt van ‘session cookies’, die tijdelijk actief blijven. Session cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Bovendien bevatten onze cookies geen persoonlijke gegevens.
De cookies die worden aangemaakt door de Internetsite van Kids & Trends laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke Internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze cookies.
De meeste Internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. Door de instelling van zijn Internetbrowser te wijzigen, kan de Internetgebruiker er echter voor zorgen dat hij verwittigd wordt telkens er een cookie wordt gestuurd of beletten dat cookies worden gecreëerd of bewaard op zijn harde schijf. Kids & Trends kan echter de toegang tot haar Internetsite niet garanderen aan de Internetgebruiker indien de gebruiker de aanmaak van 'session cookies' weigert.


 

Onze topmerken

Contact

Kids&Trends
Email: info@kidsentrends.nl
KvK:   68788274
Btw:    NL001435320B71

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop software webshop